Vanliga frågor och svar.

Klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompensation bör den göras utifrån ett certifieringsstandard som är internationell accepterad. Det finns också kriterier för klimatkompensationsprojekt.

Additionalitet: Klimatnyttan skulle inte ha skett utan de klimatkompensationspengar som investeras i projektet.

Mätbarhet: Utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara genom vedertagna och erkända mätmetoder.

Verifierbarhet: Projektet ska återkommande verifieras av tredje part.

Spårbarhet: Projekten ska vara spårbara och de krediter som genereras förses med unika nummer som registreras och makuleras i ett offentligt register.

Beständighet / Permanens: Klimatkompensation ska ge en beständig klimatnytta, vilket innebär att utsläppen inte bara försenas.

Det finns många olika standarder som certifierar klimatkompensationsprojekt, tex Plan Vivo, Gold Standard, VCS och Fairtrade Carbon Standard

En svårighet när man utvecklar klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer är att se till att projekten är additionella, det vill säga att det leder till mindre utsläpp än om projektet inte funnits (baseline). Detta kallas additionalitet och är det mest fundamentala och samtidigt mest omstridda kriteriet som måste uppfyllas för att ett klimatkompensationsprojekt ska bli godkänt.

För alla företag som klimatkompenserar är det viktigt att projekten är additionella. Detta eftersom det avgör om kundens pengar gör nytta eller inte, dvs. att det de facto sker en klimatkompensation.

En anledning till att additionalitet blivit ett omdiskuterat begrepp är att många projekt som genomförts under åren har varit tveksamma ur denna synpunkt. Flera oberoende genomgångar, bland annat av WWF, har påvisat grava brister i CDM-systemet, till exempel att en stor andel av alla godkända projekt troligen hade genomförts ändå.

Additionalitet kan mätas på olika sätt och följande tre är vanliga:

  • Man kan göra en prövning för att se om det finns några konkreta hinder som sätter stopp för projekten. Finns det hinder så kan projektet vara additionellt.
  • Man kan göra en kalkyl för att se om projektet är finansiellt gångbart. Visar kalkylen på låg lönsamhet utan stöd från klimatkompensationsmarknad, och mycket bättre lönsamhet med, kan projektet vara additionellt.
  • Till sist går det att analysera huruvida projekttypen har genomförts i regionen tidigare. Om inte är chanserna goda att projektet bedöms vara additionellt.

I Plan Vivo-projekt jobbar man med samhällen på landsbygden som saknar finansiell, teknisk och social kapacitet för att upprätta långsiktigt och hållbart bruk av marken. Därför genomgår projekten test för att visa att de inte är ett direkt resultat av lagstiftning eller är kommersiellt gångbara av egen kraft.

Kyoto protokollet – som fortsätter gälla fram till 2020 – inkluderar så kallade flexibla mekanismer för handel av utsläppsminskningar mellan länder. Ett typiskt exempel har varit klimatkompensationsprojekt under den Clean Development Mechanism (CDM) som regleras av FN.

Klimatkompensation på den frivilliga marknaden, som vi och våra kunder är aktiva i, regleras inte av Kyotoprotokollet, även om CDM-krediter också säljs på den frivilliga marknaden. Frivilliga standarder för klimatkompensation har inspirerats till stor del av ramverket för CDM.

Parisavtalet signerades i december 2015 och ska börja gälla på riktigt under 2020. Ett nytt system som ersätter CDM förväntas skapas under Artikel 6 av Parisavtalet. Regelboken för det förväntas skrivas klart i nästa COP möte i Chile i december 2019. Klimatkompensation för företag och organisationer kommer inte regleras formellt av Parisavtalet. Precis som hittills kommer den frivilliga marknaden för klimatkompensation troligtvis utvecklas vid sidan om till en viss del.

.

Både företag, organisationer och privatpersoner klimatkompenserar. Företag som berörs av utsläppshandeln kan klimatkompensera men det kan också vara ett frivilligt åtagande som företag eller individer gör.

Det finns olika mer eller mindre standardiserade modeller som används för beräkning av växthusgaser samt databaser med utsläppsdata för aktiviteter, produkter och dylikt. Vissa utsläpp räknas alltid in, medan det finns flexibilitet när det gäller andra. Man måste bestämma sig för vilka utsläpp man tar med och vara beredd att redovisa hur man gjort avgränsningar. Ska till exempel transporter av varor till och från egna anläggningar räknas in, trots att de transporteras av andra företag? Inkluderas personalens resor till och från arbetsplatsen?

Det skulle kunna vara så, men det är inte vår erfarenhet. Dels arbetar vi med företag som klimatkompenserar samtidigt som man på ett ansvarsfullt sätt arbetar med att minska sina utsläpp. De är också beredda att frivilligt ta en kostnad för att göra detta. Våra kunder undertecknar en avsiktsförklaring med oss där de förbinder sig att se över och minska sin egen direkta påverkan. Det har dessutom visat sig att många kunder använder kompensationskostnaden som en intern miljöskatt som påskyndar omställningen genom att förbättra investeringskalkyler för utsläppsminskande åtgärder.

“En internationell undersökning från 2014 att företag som klimatkompenserar reducerar sina utsläpp i högre takt än de som inte klimatkompenserar.”

I vår senaste undersökning om klimatkompensation visar det sig att svenskar som klimatkompenserar är dubbelt så vanligt att samtidigt jobba aktivt med att minska sin klimatpåverkan (56%) jämfört med svenskar som inte klimatkompenserar (28%).  https://zeromission.se/nyheter/pressrummet/#/publication/5d6fb93b59c6300004b164b7/59e60974c5e6500e0000fba5?&sh=false

All erfarenhet från miljöarbete visar att det är en farlig linje att vidta åtgärder som är profilförstärkande, men som inte innebär att man förändrar sig.

Det skulle kunna vara så, om man nöjer sig med att enbart klimatkompensera. Det får inte ses isolerat utan är en åtgärd bland många. Om det är så att omställning av energianvändning och andra åtgärder som minskar klimatbelastningen tar tid att göra, så är klimatkompensation ett kraftfullt sätt att agera redan idag. Genom att rycka ut klimatkompensation som en åtgärd av ett större klimatarbete kan påskina det.

En intressant dynamik är att företag får klart för sig att kostnaden för de utsläpp man ger upphov till så brukar en medvetenhet uppstå som innebär att man försöker minska denna kostnadspost. Nuvärdeskostnaden av framtida årliga kompensationsåtgärder ställs mot en investering som direkt minskar utsläppen. Det har även visat sig att när man tittar på företag som klimatkompenserar så reducerar de sina utsläpp mer än de som inte klimatkompenserar.

Klimatkompensation avser en utsläppsreduktion eller ett upptag av växthusgaser från aktiviteter utanför en organisations egen verksamhet och utanför Sveriges gränser. En viktig anledning till att klimatkompensation sker utanför ett Sveriges gränser är att åtgärden/projektet måste kunna påvisas vara ”additionell”, vilket inte går inom Sveriges gränser då vi som land och som en del av EU:s utsläppshandel har ett utsläppstak. Dessutom skulle det gå emot en av principerna bakom klimatkompensation, det vill säga avsikten att komma åt de billigaste klimatåtgärderna först vilket ger kostnadseffektivitet. Klimatprojekt inom ett företag i Sverige, hur de än finansieras, betecknas lämpligen effektiviseringsprojekt eller klimatprojekt för att undvika missförstånd.

Debatten om avdragsrätt för kostnader avseende klimatkompensation har pågått hos regeringen sedan HFDs dom mot Saltå Kvarn 2014 när de nekades avdragsrätt för sina klimatkompensationskostnader. Nu i juni 2018, 4 år senare, vann vår kund Arla deras överklagande mot HFD gällande rätten att dra av kostnader för sin klimatkompensation. Detta är såklart en bra nyhet för alla företag som köper klimatkompensation på frivillig basis. Även om detta är goda nyheter är det samtidigt viktigt att överväga detaljerna i domen, eftersom HFD säger att om utgifterna ska anses som avdragsgilla eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet. HFD har tolkat Arlas kostnader för klimatkompensation som en marknadsföringskostnad, vilket är grunden till domen. 

Hur praxis för klimatkompensation kommer att påverkas hos Skatteverket av denna dom vet vi inte exakt än. Men man kan åtminstone tänka att företag som använder klimatkompensation på ett liknande sätt som Arla kan förvänta sig att få rätt till avdrag. Vi rekommenderar våra kunder att kommunicera att man klimatkompenserar och göra ett öppet yrkande i deklarationen för att undvika eventuella skattetillägg. Och vi håller tummarna för att Skatteverket gör bedömningar framöver som är till våra kunders fördel.

För att kunna kommunicera att man är klimatneutral krävs det bland annat att man beräknar alla sina utsläpp, i alla tre scope. Det finns i dagsläget en specifikation PAS 2060 och en standard, ISO 14021 som ger vägledning hur man ska räkna, analysera och kommunicera.

Att bli klimatneutral är grundarbetet inför att bli klimatpositiv.

Det pågår också flera initiativ för att skapa tydligare riktlinjer för klimatneutralitet för att undvika att aktörer lovar mer än vad man kan hålla och greenwash.

Skogsprojekt

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer upp binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

För att ge avsedd effekt bör ett antal villkor ska uppfyllas, t.ex. att trädplanteringen inte skulle ha ägt rum i alla fall. Detta utesluter trädplantering i Sverige där det finns lag på att återplantera efter avverkning. Ett annat villkor är att skogsbeståndet står kvar och bildar ett område som långsiktigt binder koldioxiden. Varje träd har en begränsad livslängd. När ett träd avverkas ska återplantering ske.

De projekt som ZeroMission stödjer sker i samarbete med lokala bönder som i och med att de involveras i dessa klimatkompensationsprogram får medel, utbildning och teknisk assistans som gör det möjligt att försörja sig på sin egen mark.

Om trädplanteringarna är certifierade, vilket är fallet med de Plan Vivo-projekt som ZeroMission arbetar med, kontrolleras kolbindningen årligen, långsiktiga avtal skrivs med småbrukare och planteringarna revideras regelbundet. Denna certifierade metod innebär att planteringen kommer att bli ett inslag i lokalbefolkningens hushållning. Träden ska avverkas när de växt klart men då är det viktigt att ett nytt återplanteras. Försäljning av timmer och byggnadsmaterial ger bönderna en ytterligare inkomst. Fruktträd ingår ofta och ved till bränsle tas från snabbväxande arter. På så vis ökar respekten för träden. När träd dör eller avverkas sker återplantering. Gallring görs för att befrämja hela planteringsytans tillväxt. Bönderna får ersättning för detta arbete. Helt säker att träden står kvar kan man ändå inte vara. Bränder kan uppstå liksom krigssituationer som förhindrar skötsel och underhåll. Vid sådana situationer finns en buffert att ta till, både inom de enskilda projekten men också inom det totala Plan Vivo-systemet, som kompenserar för förlusten.

Det slutgiltiga målet med Plan Vivo och projekten är att lokalbefolkningen ska komma till en punkt där det ses som självklart att skogsbestånd är mest värdefulla när de står kvar och genererar avkastning i form av ved, timmer, frukt och andra ekosystemtjänster. Återplantering blir då självklart varje gång avverkning sker. Detta mål uppfylls relativt snabbt i våra klimatkompensationsprojekt och utgör den största långsiktiga garantin för att skogen ska få stå kvar och att projekten ska leverera den klimatnytta som utlovas. Att metoden fungerar illustreras av det äldsta Plan Vivo-projektet i Mexiko, ScolelTe, som funnits sedan 1994 och som blomstrar än idag.

Projekten för trädplantering och bevarande av skog som ZeroMission jobbar med är certifierade och kringgärdade av Plan Vivo som är ett mycket ambitiöst system för granskning och kontroll i flera led. Detta system bygger på principer med ursprung i Kyotoprotollet och Clean Development Mechanism (CDM).

Plan Vivo standarden dels innehåller regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Valideringen och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut såsom Rainforest Alliance och projekten revideras regelbundet. Plan Vivo används på många håll i världen och stöds av många miljö- och intresseorganisationer.

Plantering enligt Plan Vivo innebär att aktivt involvera småbrukare för att sköta trädplanteringarna. Dessa får en ersättning för detta arbete, vilket i många fall gör att familjerna lyfts ur fattigdom. Projekten finns i några av världens fattigaste länder och regioner vilket gör att dimensionen fattigdomsbekämpning är väldigt central. I Plan Vivo-metoden ingår också att hjälpa bönderna med rådgivning beträffande odling, växtföljder, lämpliga grödor etc. vilket också förbättrar böndernas ekonomi. Viktigt för familjernas försörjning är också att de från planteringen kan ta ut ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning.

Det finns trädplanteringsprojekt som görs som monokulturer, som avskiljs med staket och som inte har någon positivt värde för lokalbefolkningen. Dessa tar vi avstånd ifrån. Syftet med Plan Vivo är att samarbeta med lokalbefolkningen och utgå från deras behov.

Strävan med ZeroMission Träd är att få en positiv miljöpåverkan genom att återbeskoga degraderad mark, motverka erosion, bidra till förbättrat kretslopp av vatten och att öka resiliens och biologisk mångfald genom plantering av olika inhemska trädarter. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och ved i trädplanteringen minskar trycket på naturskogarna där de tidigare tog ut vad de behövde. Det finns exempel på trädplantering med negativ miljöpåverkan, bl.a. monokultur av Eucalyptus på skyddsvärd mark. Det tar vi avstånd ifrån. Syftet med ZeroMission är att förbättra miljön som helhet och inte bara klimatet.

Frivilliga handeln av krediter från skogsprojekt (återplantering och bevarande) är en väldigt vanlig typ av frivillig klimatkompensation i världen. Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. Avskogning är den näst största källan till utsläpp, när träd egentligen har en viktig roll som kolsänka.

Träd ses också som ett kommunikativt bra alternativ, inte minst då trädet i sig som symbol är kraftfullt. Många företag ser också trädplanteringsprojektens mervärden (co-benefits) och bidrag till klimatanpassning som minst lika viktiga som deras utsläppsminskande kvaliteter.

Jordbruket är den främsta orsaken bakom klimatpåverkande skogsskövling och förändrad markanvändning. Därför är trädplantering ett attraktivt alternativ för många av våra livsmedelskunder eftersom det på ett lätt sätt kan kopplas till produkter. På andra sidan för företag vars främsta utsläppskällor är fossila kan det vara lämpligt att överväga att klimatkompensera helt eller delvis genom ett projekt som främjar förnybar energi istället eftersom ett sådant på ett bättre sätt svarar mot problemet med fossila bränslen.

En invändning är att trädplanteringsprojekt är ett uttryck för gammeldags kolonialism där västländerna tillfredställer sina behov på tredje världens bekostnad. Det har förekommit projekt där kritik av dessa slag har varit befogad. Det gäller därför att se upp. Plantering genom Plan Vivo sker i samarbete med lokalbefolkningen och görs i enlighet med deras intressen.

Det finns också kritik som rör klimatnyttans beständighet i skogsprojekt. Sådana argument bemöts bäst genom de erfarenheter som nu finns, i Plan Vivos fall sedan 1994, och som bevisar att projekten fungerar. Vissa hävdar att energiprojekt är en bättre form av kompensation än skogsprojekt på grund av en högre grad av beständighet, men ZeroMission hävdar att så inte är fallet. Tyvärr är det så att nästan inga av världens mest attraktiva klimatåtgärder, däribland förnybar energi och bevarande av skog, ger en ”garanterad” klimatnytta vare sig vi genomför dem på hemma- eller bortaplan. Det gör dem inte mindre viktiga. Genom våra certifieringar kan vi dock uttala oss med stor säkerhet när vi gör utfästelser kring klimatnytta i projekten. Detta gäller såväl Plan Vivo, Gold Standard som CDM.

Skogar tar upp och binder in stora mängder koldioxid från atmosfären. Men när man hugger eller bränner ned träden släpps denna koldioxid ut igen. Idag avverkas enorma skogspartier runt om i världen i en mycket hög takt. 1-2 procent försvinner varje år. Det har gjort att närmare en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från avverkningen av framför allt de tropiska skogarna.

Nu understryker också IPCCs senaste rapport vikten av att plantera skog för att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. De presenterar olika scenarion för hur världen kan hålla den globala uppvärmningen under 1,5 graders uppvärmning. För att lyckas krävs det att jorden minskar utsläppen med 45 % från 2010 års nivåer för att vid mitten av seklet uppnå netto-noll utsläpp. Samtliga scenarios kräver en kombination av minskade utsläpp samt negativa utsläpp, det vill säga att binda redan utsläppta växthusgaser från atmosfären genom exempelvis återbeskogning

Skogsavverkningen är också det största hotet mot den biologiska mångfalden. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke. Genom ZeroMissions trädplantering minskar trycket på naturskogarna. En studie kallad The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) uppskattar kostnaden för avskogningen till uppemot 3000 miljarder dollar. Det finns därför stora ekonomiska förtjänster att motverka avskogningen. Ett bättre jord- och skogsbruk är också en nyckel enligt FN:s jordbruksorgan för att vi ska nå millenniemålen och i sådana sammanhang lyfts ofta våra Plan Vivo-projekt fram som ett bra verktyg.

Det är svårt att relatera en viss utsläppsmängd, t.ex. ett ton koldioxid, till ett visst antal planterade träd, eftersom en del av de träd som planteras kommer att gallras bort för att ge utrymme åt de andra att växa. En annan svårighet är att ett genomsnittligt uppvuxet träd innehåller olika mängd kol, från runt 100-500 kg kol vilket motsvarar 400-2000 kg koldioxid. Men variationerna är mycket stora eftersom olika träd växer olika fort och blir olika stora. När planteringen ska genomföras upprättas en landanvändningsplan där man beslutar om vilka trädslag som ingår. Kolbindningen beräknas därefter och följs upp årligen.

ZeroMission genomför vid behov en analys där vi uppskattar hur många träd kundens klimatkompensation resulterat i.

Det stämmer. Växthuseffekten uppstår till följd av att vi släpper ut jordens lagrade fossila kol i atmosfären. Vad som är mindre känt är att den globala avskogningen också starkt bidrar till växthuseffekten. Man räknar med att ca 20 % beror på detta. Trädplantering måste därför under alla omständigheter göras för att motverka avskogningen. Det är aldrig fel. Samtidigt måste vi minska strömmen av fossilt kol som släpps ut i atmosfären genom övergång till förnybar energi.

På de breddgrader som ZeroMissions projekt är belägna växer träd mycket snabbt. På 20 år blir de flesta träden fullvuxna. Den fulla klimatnyttan säljs dock när träden planteras. Anledningen till detta är att det är då projekten och deltagande småbrukare behöver kapitaltillskottet. Utan detta upplägg skulle således projekten inte komma till stånd över huvud taget och det skulle vara stört omöjligt att inkludera småbrukare i konceptet. Detta sätt som Plan Vivo utformade redan på 90-talet är nu totalt etablerat i branschen. Både CarbonFix och Gold Standard har anammat samma metod som kallas ”ex ante crediting”. Kunder tycker ofta att detta upplägg är väldigt positivt. Trots att det tar en tid innan klimatnytta realiserat är uppsidan att additionaliteten är hög, det vill säga kunder upplever att deras pengar gör skillnad på ett helt annat sätt än om de exempelvis skulle köpa in sig i en befintlig skog. Många av våra kunder åker och besöker projekten och kan då med egna ögon se hur träden växer och binder koldioxid.

En grundbult i den trädplantering som vi erbjuder är att de lokala bönderna får bättre försörjningsmöjligheter. Trädplanteringen får inte ta hela bondens mark i anspråk utan kombineras med bondens odling av helt andra grödor i så kallade trädjordbruk eller på engelska ”agroforestry”. Utifrån försörjningsbehov, jordmån, vattentillgång, läge med mera görs för varje bonde en markanvändningsplan med förslag över lämpliga trädsorter att plantera. Agroforestry framstår alltmer som en nyckelteknik för att världen ska säkra livsmedelstillgången och samtidigt mota klimathotet.

Energiprojekt

Alla ZeroMisssion Energiprojekt ger ett positivt bidrag till hållbar utveckling inom dess geografiska område. Både ekologiska och sociala kvaliteter måste ingå. Den kan gälla minskning av luftföroreningar, hälsoaspekter och förorening av vatten, förbättrad levnadsstandard, nya arbetstillfällen eller överföring av kunskap och teknologi. Projekt som är Gold Standard-certifierade uppfyller dessa miljömässiga och sociala krav.

Det görs en regelbunden inspektion av projekten genom oberoende organisationer. Det sker genom UNO-ackrediterade organisationer såsom SGS, TÜV eller DNV och pågår under projektets hela livslängd.

Gold Standard ställer krav som, utöver de vanliga CDM-kraven, lägger ribban högt vad gäller graden av lokal förankring, additionalitet och bidrag till hållbar utveckling. Projekten har varit begränsade till områdena förnybar energi och energieffektivisering men inkluderar nu också skogsprojekt. Projekt som både är certifierade i enlighet med CDM och Gold Standard är ofta dyrare än de som bara är certifierade i enlighet med en standard. Det som kostar är bland annat försäkran om bidraget till hållbar utveckling som säkerställs genom omfattande informationsinsatser och samråd med lokalbefolkningen.

Den som köper reduktionsenheter (VER:s eller CER:s) genom ZeroMission medverkar till att ett projekt kommer till stånd och blir framgångsrikt. Det kallas additionalitet och är ett krav som ställs på alla projekt. Additionalitet testas på olika sätt under projektutvecklingen utifrån standardiserade verktyg. Bland annat tittar man på projektets lönsamhet med och utan reduktionsenheter.

Ett annat sätt att testa additionalitet är att se om det finns andra samhälleliga eller strukturella hinder som gör det sannolikt att projektet inte skulle ha kommit till stånd utan utsläppskrediter. Projekt som av ovanstående anledningar inte bedöms komma till stånd utan klimatkompensation bedöms vara additionella. Om bedömningen tvärtom görs att projektet är lönsamt utan krediter och/eller att det inte finns hinder är projektet inte additionellt och blir således inte godkänt.