Plan Vivo och FN:s globala mål för hållbar utveckling – hur arbetar vi med dom?

September 13, 2016

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny agenda för hållbar utveckling på ett toppmöte under FN. Den kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling och ersätter de tidigare milleniemålen. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. De kommer att vara tongivande för nationella och internationella handlingsprogram på hållbarhetsområdet fram till år 2030. Plan Vivo Foundation har fastställt ett förslag och en avsiktsförklaring för att definiera hur Plan Vivo standarden avser att möta de globala målen. Baserat på de etiska principerna och det tydliga fokuset på hållbar markanvändning, fattigdomsbekämpning och betalning för ekosystemtjänster som ligger till grund för Plan Vivo-standarden anses certifierade klimatkompensationsprojekt bidra till nio av de globala målen. Standarden i sig bidrar direkt till målen:

 

  1. Ingen fattigdom
  2. Ingen hunger
  3. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  4. Bekämpa klimatförändringen
  5. Ekosystem och biologisk mångfald

Andra indirekta plusvärden som olika Plan Vivo-projekt medför inkluderar dessutom målen:

 

  1. Hälsa och välbefinnande
  2. Jämställdhet
  3. Hållbar energi för alla
  4. Förbättrade hav och marina resurser

Att klimatkompensera genom Plan Vivo-projekt ger därmed ett tydligt bidrag till de globala målen och är ett enkelt sätt att bredda hållbarhetsarbetet, samtidigt som Agenda 2030-arbetet också är ett sätt att identifiera alla positiva aspekter i Plan Vivo-projekten.

 

Under nästa vecka, då de globala målen lyfts extra mycket, kommer vi att kort berätta om hur våra Plan Vivo-projekt bidrar till att uppfylla FN:s globala mål. Vi kommer att blogga och dela på Facebook, följ oss då!

 

global goals plan vivo

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se