Miljöuttalanden

Miljöuttalanden är ett samlingsbegrepp för all miljörelaterad kommunikation som rör en produkt, tjänst eller verksamhet. Egna miljöuttalanden kan vara begrepp som till exempel netto noll klimatavtryck, klimatneutral eller klimatpositiv.

Vi hjälper er att fastställa vilka krav som gäller för egna miljöuttalanden, ofta med hjälp av standarder i ISO och PAS. I dessa standarder finns ett antal vanliga termer som ofta förekommer i kommunikation av produkters miljöprestanda, samt hur dessa termer får användas. Det finns också en metodik i standarderna för hur man kan utvärdera och kontrollera sina miljöuttalanden.
Vad är villkoren för att kommunicera om ert klimatarbete?

Olika uttalanden

Klimatfotavtryck

+
 • Klimatfotavtryck avser den sammanlagda mängden utsläpp av växthusgaser från en produkt, tjänst eller verksamhet. Uttalanden om en produkts, tjänst eller verksamhets klimatfotavtryck bör alltid medföljas av en beskrivning av vilka delar av systemet som har inkluderats i beräkningen för att inte vara missvisande (regleras av ISO 14021).

   

  Exempel på felaktigt användande av begreppet:

  “Vår klimatkompensation gör att Produkt X har ett negativt klimatfotavtryck”

  Med klimatfotavtryck avses alla växthusgasutsläpp associerade med det studerade systemet, ej inräknat klimatkompensation.

Klimatkompensation

+
 • Mekanism för att kompensera en produkts, tjänst eller verksamhets klimatfotavtryck genom förebyggande, minskande, eller borttagande av en ekvivalent mängd växthusgaser i en process utanför systemgränserna av det studerade systemet (regleras av ISO 14021).  

   

  Exempel på felaktigt användande av begreppet:  

  “Vi klimatkompenserar genom att enbart servera vegetarisk mat”   

  Att servera vegetarisk mat kan vara ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan inom en verksamhet men betraktas inte som klimatkompensation då det förutsätter att det sker i en process utanför verksamheten.  

Klimatneutral

+
 • Produkt, tjänst eller verksamhet som har ett klimatfotavtryck med noll växthusgasutsläpp eller ett klimatfotavtryck som är klimatkompenserat. Vid uttalanden om klimatneutralitet krävs bland annat att beräkningen håller en hög kvalité gällande data och datakällor, och att emissionsfaktorer och osäkerheter dokumenteras. Regleras av ISO 14021 och standarden PAS 2060.

Netto Noll Klimatfotavtryck

+
 • Begreppet regleras inte av en standard men används synonymt med klimatneutral. Netto Noll är en global vedertagen klimatstrategi som används av länder och företag. Till exempel har Sverige som mål att nå nettonollutsläpp 2045, enligt det klimatpolitiska ramverket.  

Klimatpositiv

+
 • För att bli klimatpositiv behövs en standard eller specifikation som reglerar begreppet klimatneutralitet, t.ex. ISO 14021 eller PAS 2060. Alla utsläpp i hela värdekedjan ska beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. Konceptet innebär att man sätter reduktionsmål med hänsyn till hela värdekedjan, i enlighet med 1,5-gradersmålet. Klimatkompensationen ska vara certifierad och tredjepartsgranskad.

Klimatkompenserad

+
 • Produkt, tjänst eller verksamhet vars klimatfotatryck är klimatkompenserat. Begreppet kan exempelvis avse en delprocess av en verksamhet, t.ex. transporter eller de totala livscykelutsläppen. Viktigt är att kommunicera tydligt vad som är klimatkompenserat och att klimatkompensation är certifierad och tredjepartsgranskad.

Negativa utsläpp

+
 • Negativa utsläpp avser teknologier eller naturliga klimatlösningar som binder koldioxid från atmosfären och lagrar den och på så sätt skapar en kolsänka. Negativa utsläpp skiljer sig på så sätt från andra typer av utsläppsminskningar som undviker utsläpp från att ske eller minskar utsläpp från ett referensscenario. Exempel på negativa utsläpp är trädplantering, koldioxidinfångning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS), och koldioxidlagning från förbränning av biomassa (Bio Energy Carbon Capture and Storage, BECCS). 

Ospecificerade och odefinierade uttalanden

+
 • Miljöuttalanden som inte omfattas av en definition och därmed inte kan mätas eller bekräfta uppfyllnad bör inte användas för att beskriva en verksamhet, produkt eller tjänst. Exempel på ospecificerade uttalanden är t.ex. “grön”, “hållbar” och “klimatsmart”.

MAX – tasty burgers with climate responsibility

Läs mer

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.