Fem kännetecken för företag som klimatkompenserar genom köp av kolkrediter

October 21, 2023

Under det senaste året har inte mindre än tre rapporter på samma tema kommit – företag som klimatkompenserar minskar samtidigt sina egna växthusgasutsläpp snabbare än företag som inte klimatkompenserar. Här skriver vi om ytterligare några kännetecken för dessa företag.

Ecosystem Marketplace släppte helt nyligen rapporten All in on Climate: The Role of Carbon Credits in Corporate Climate Strategies. Analysen tittar specifikt på det klimatrelaterade beteendet hos företag som köper frivilliga projektbaserade kolkrediter för eget bruk jämfört med företag som inte är engagerade i frivilligmarknaden för kolkrediter. Tidigare rapporter i år har kommit från Trove ResearchCorporate emission performance and the use of carbon credits, och från SylveraCarbon Credits: Permission to Pollute, or Pivotal for Progress? I den här artikeln redovisar vi fem resultat som de här olika undersökningarna kommit fram till.

Det finns tyvärr ett antal påstående kring företags köp av de frivilliga kolkrediterna som gång på gång dyker upp i olika artiklar. Trots att undersökningar under åren visar att påståendena inte stämmer fortsätter de att framstå som sanningar. De företag som köper krediterna och genom dem ‘klimatkompenserar’ är snarare de som har ledartröjan när det gäller klimatarbetet. Så vad utmärker de här företagen i sitt klimatledarskap?

 

  • snabbare reduktion av egna växthusgasutsläpp
  • finansierar klimatprojekt utanför sin egen värdekedja (beyond value chain mitigation)
  • transparent kommunikation av sina utsläpp och åtgärder

 

Resultatet av ovanstående är att de företag som har tagit på sig ledartröjan inspirerar andra företag att öka takten i sina verksamheter. Gemensamt för de tre rapporterna är att de alla visar att företag som köper kolkrediter på den frivilliga marknaden har högre ambitioner på klimatområdet än företag som inte köper krediter. Här kommer fem saker som utmärker dem.

1. Företag som köper kolkrediter reducerar sina egna utsläpp snabbare

Ecosystems Marketplace undersökning visar att nära 60% av företagen som köper kolkrediter rapporterar snabbare år-till-år reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med andra företag. Rapporten från Sylvera visar att företag som köper kolkrediter samtidigt minskar utsläppen i Scope 1 och 2 med 6,2% per år jämfört med 3,4% för företag som inte gör det.

Alltså – företag som klimatkompenserar reducerar sina utsläpp nästan dubbelt så snabbt som de som inte klimatkompenserar.

 

 

2. Företag med klimatledartröjan väljer kvalitet

Rapporten från Trove Research visar att företag som köper dyrare krediter av hög kvalitet samtidigt reducerar sina egna utsläpp snabbare än de som köper billigare krediter av lägre kvalitet. På ZeroMission erbjuder vi krediter i olika prisklasser men merparten är vad vi kallar ‘high integrity credits‘. Vi är ensamma i Sverige om att sälja krediter verifierade av Plan Vivo och Fairtrade. Väljer man att finansiera projekt som är verifierade av någon av dessa så är de av hög kvalitet.

 

3. Företag som köper kolkrediter är mer transparenta med sitt klimatarbete

Transparens är en av grundstenarna i klimatarbetet – genom klimatbokslut och hållbarhetsrapporter skapas en öppenhet som gör det enkelt för andra att följa hur utvecklingen är i ett företag på dess resa mot netto-noll. Undersökningen från Ecosystems Marketplace visar att företag som köper kolkrediter i högre utsträckning än andra öppet redovisar sitt klimatarbete. De är 3 gånger så benägna att inkludera Scope 3 i sina klimatberäkningar vilket innebär ett avsevärt mer ambitiöst arbete än bara Scope 1 och 2.

 

Undersökningen från Ecosystems Marketplace visar dessutom att köpare av kolkrediter är 3,4 gånger så benägna att sätta vetenskapliga mål enligt Science Based Targets Initiative. Med andra ord, det är företag som sätter mål och transparenta i hela sitt klimatarbete.

 

4. Företag som klimatkompenserar engagerar sig mer i hela värdekedjan

Företag med klimatledartröjan har förstått att de inte är en egen ö utan ser nödvändigheten i att inta ett helikopterperspektiv på klimatarbetet. Det inkluderar att engagera sig i hela värdekedjan, både i leverantörsledet och på kundsidan. Undersökningen från Ecosystems Marketplace visar att köpare av kolkrediter engagerar sig 1,3 gånger mer i hela värdekedjan än andra företag. Man nöjer sig alltså inte med att klimatkompensera utan att arbetar aktivt både uppströms och nedströms för att minska klimatpåverkan. Det är här som det blir tydligt att företag som genom klimatberäkningar av bra kvalitet har bra koll på utsläppskällorna i alla tre scope och därmed också kan göra något åt dem.

 

 

 

 

5. Företag som klimatkompenserar köper sig inte fria

Undersökningen från Ecosystems Marketplace visar att för de företag som ingick i studien så motsvarar klimatkompensationen endast 2% av de totala utsläppen i samtliga scope. Med andra ord har företagen som köper kolkrediter inte försökt komma undan ansvar för alla sina utsläpp. För klimatets skull önskar vi dock att siffran var högre.

 

Klimatkompensation kan inte ersätta rejäla minskningar av växthusgasutsläpp men för de utsläpp som ännu inte har kunnat undvikas är det på kort sikt ändå effektivt. På ZeroMission har vi sedan länge sett köp av kolkrediter som ett internt pris för att göra det osynliga avfallet synligt i redovisningen. Att frivilligt ta på sig en extra kostnad för utsläppen skapar starka incitament till att så snart som möjligt reducera dem och bli av med kostnaden. Bland våra kunder är det tydligt att “både och” är mer regel än “istället för”. Att köpa kolkrediter går hand i hand med ett aktivt och ambitiöst klimatarbete.

 

För att nå netto-noll enligt Science Based Targets Initiatives måste minst 90% av utsläppen i samtliga scope elimineras och resterande upp till 10% kan balanseras mot olika typer av kolinlagring. ZeroMission bistår våra kunder med kunskap och projekt där vi erbjuder högkvalitativa krediter för detta ändamål.

 

Bilderna i artikeln kommer från Ecosystem Marketplace presentation av sin rapport. 

Illustrationsbilden längst upp är tagen vid Mikoko Pamoja, ett prisbelönt Plan Vivo verifierat projekt där mangroveskog bevaras och återplanteras vid Kenyas kust. ZeroMission erbjuder krediter i projektet och besökte det i maj för att se och utvärdera på plats.

 

Källor:

Ecosystems Marketplace Rapport 2023 

Trove Research Rapport 2023

Sylvera Rapport 2023

Senaste nytt