Företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp dubbelt så snabbt visar undersökning

May 8, 2023

Tvärt emot vad kritiker hävdar så kan företag göra två saker parallellt – att både minska sina egna utsläpp och samtidigt, genom klimatkompensation, ta ansvar för utsläpp som ännu inte kan förhindras. Sylvera är företaget bakom rapporten.

Det har gjorts undersökningar tidigare som visat samma sak men det var ett antal år sedan nu. ZeroMission har under många år, och på nära håll, kunnat se sambandet mellan minskningar av egna växthusgasutsläpp och klimatkompensation. Vi erbjuder ju både tjänsten klimatberäkningar i den digitala plattformen Our Impacts och krediter i klimatprojekt och för oss är det tydligt att det finns ett samband.

 

Sylvera är ett brittisk företag som bl a granskar och ger rating till klimatkompensationsprojekt. Nyligen släpptes deras rapport och vi delar med oss av den nedan i en egen sammanfattad översättning. Länk till ursprungliga rapporten finns längst ned.

 

Sylvera rapport

Det finns en bred uppfattning om att företag som klimatkompenserar gör mindre för att minska sina utsläpp än företag som inte gör det. Vi ville se om det verkligen stämde (spoiler: det gör det inte!). Den senaste tiden har klimatkompensation ifrågsatts i media, men vi tycker att den diskursen saknar en viktig nyansering. Ja, visst finns det dåliga klimatkompensationsprojekt som inte håller vad de lovar. Men faktum är att negativa utsläpp, till exempel genom klimatkompensation, behövs för att vi ska klara Parisavtalets 1,5-graders mål.

 

Ett argument som ofta tas upp mot klimatkompensation är att köpet av krediter ger organisationer frikort för att fortsätta släppa ut och fortsätta med ”business as usual”. Det är lätt att tro på det narrativet, men enligt vår analys så stämmer det inte.

 

Vi tog in data från över 100 av de största bolagen i olika branscher runt om i världen för att se om deras investeringar i klimatkompensation indikerade att de minskade sina utsläpp i en långsammare takt än företag som inte klimatkompenserade. Resultaten skulle nog förvåna någon som ställer sig kritisk till klimatkompensation. Nedan följer vad vi upptäckte genom undersökningen.

 

Rapportens metodologi

För att få en indikering om relationen mellan att minska sina utsläpp och köpa klimatkompensationskrediter så analyserade vi 102 företag inom branscherna flyg, finans, bilindustrin, dagligvaruhandel, energi, teknologi, telekommunikation, tillverkning och vård. Vi samlade in data över 9 år, från 2013–2021, och av de 102 företag som vi undersökte köpte 51 klimatkompensation och 51 gjorde det inte. Den data som användes i den här analysen är information om utsläpp i företagens Scope 1 och Scope 2, samt information om vilken typ av klimatkompensation företagen köpte. All information som inhämtats är från publika källor.

 

Vi har gjort vårt bästa för att hitta så bra data som möjligt, men det finns några begränsningar som är viktiga att förstå. För det första; för att få en helt representativ bild skulle vi ha behövt analysera klimatdata från alla bolag. Men eftersom det inte är möjligt har vi använt data från 102 organisationer från nio sektorer enligt ovan. För det andra; den här analysen jämför bara data i Scope 1 och 2 eftersom det är de utsläppen som företagen har direkt kontroll över. Strategin har varit att använda Scope 2 location based data. För det tredje så har vi utgått ifrån data som finns publikt att tillgå och även om vi har gjort vårt bästa för att sammanställa en så heltäckande bild som möjligt så är den inte perfekt.

 

Resultat

Så vad säger då den data som vi samlat in? Enligt analysen så minskar dessa 100+ företag sina utsläpp med i genomsnitt 5 % varje år. Men det intressanta är att det finns en tydlig skillnad. Företag som köper klimatkompensation minskar sina utsläpp i Scope 1 och 2 med 6,2 % varje år. Samtidigt minskar företag som inte köper klimatkompensation sin påverkan med 3,4 % varje år. Vi ser alltså att investeringar i klimatkompensation sammanfaller med en dubblering i antalet minskade utsläpp.

 

Olika branscher minskar sina utsläpp olika mycket, och den finansiella sektorn har uppnått störst utsläppsminskningar. Flygindustrin har också minskat sina utsläpp, vilket dock till stor del får tillskrivas pandemin. Företag inom tillverkning och IT tenderar att vara de som långsammast ställer om och minskar utsläpp, vilket förmodligen beror på höga kostnader av implementering av mer hållbara tillverkningstekniker samt en hög tillväxt av företag inom tech-branschen under de senaste åren.

 

Även om minskade utsläpp är en nyckelindikator för att visa på en klimatomställning så är det viktigt att sätta detta i kontext. Till exempel så kan många företag inom olje- och gasindustrin visa på stora minskningar i utsläpp, vilket med största sannolikhet beror på att de hade så höga utsläpp till att börja med. Som en kontrast till det så visar många teknikbolag en långsam minskningstakt, vilket antagligen är för att de startade på en väldigt låg nivå. Så även om minskningar i utsläpp spelar roll så måste vi titta på företagets hela klimatarbete för att få en rättvis bild.

 

Finns det en relation mellan utsläppsminskningar och köp av högkvalitativ klimatkompensation?

Vilken typ av krediter som köps spelar roll. Utan de robusta mekanismer för att utvärdera och certifiera klimatkompensation som finns på den frivilliga marknaden idag så skulle många företag som investerat i klimatkompensation under det senaste decenniet ha väldigt lite insyn i vilken typ av klimatkompensation de investerat i. I takt med att marknaden för frivillig klimatkompensation utvecklas kommer det att bli lättare för företag att få insyn i projekten och säkerställa att de verkligen bidrar med en hög nivå av klimatnytta. Men även om vi bortser från frågan om kvalitet på krediter så visar vår analys att investeringar i klimatkompensation inte hindrar företag från att ta viktiga steg mot att minska sina utsläpp.

 

Vi rekommenderar alltid att i första hand prioritera att minska utsläppen, och i andra hand köpa högkvalitativa klimatkompensationskrediter. Företag som kombinerar dessa två mekanismer kommer att bidra till att skala upp och snabba på en positiv förändring. Som FN:s Generalsekreterare António Guterres sa i IPCCs senaste rapport: “Our world needs climate action on all fronts – everything, everywhere, all at once”. Företag måste helt enkelt använda alla verktyg som finns till hands för att bekämpa klimatkrisen och säkerställa en säker framtid för den här planeten och alla som lever här.

 

Sammanfattning

  • Vissa organisationer minskar sina utsläpp snabbare än företag i andra sektorer, men det är viktigt att sätta utsläppsminskningar i en kontext. Företag som minskat sina utsläpp mycket kanske hade väldigt höga nivåer till att börja med.

 

  • Teorin om att företag som köper klimatkompensation köper sig fria och fortsätter att släppa ut klimatskadliga gaser i lika stor utsträckning stämmer inte enligt vår analys. Faktum är att köp av klimatkompensation är vanligare hos företag som tar ett större ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Högkvalitativ klimatkompensation är en viktig del av ett progressivt klimatarbete och företag borde fortsätta att investera i dessa projekt för att ta ansvar för de utsläpp som de inte lyckas minska idag. Att använda negativa utsläpp är en nyckel för att vi ska klara klimatmålen.

 

  • Världen behöver att företag har obligatoriska och standardiserade metoder för att redovisa sin klimatpåverkan. Otillräcklig klimatdata är ett enormt problem, inte minst för investerare och konsumenter. Standardiserad rapportering av klimatpåverkan är ett kritiskt steg mot en värld med netto noll utsläpp, och skulle möjliggöra för vem som helst att följa företags klimatarbete på ett enkelt sätt. Det skulle också möjliggöra att enklare ställa företag till svars om de inte gör tillräckligt för att minska sin klimatpåverkan.

 

  • Om företag minskar sina utsläpp och investerar i högkvalitativ klimatkompensation skulle det skynda på ett effektivt klimatarbete. Istället för att vara en ursäkt för att fortsätta att släppa ut och fortsätta med business as usual så är investeringar i klimatkompensation en viktig indikator på verklig förändring. Medskicket är att alla företag, stora som små, borde investera i klimatkompensation som en del i en effektiv klimatstrategi.

 

I Sylveras ursprungliga artikel finns specifika analyser på enskilda företag och deras klimatpåverkan. Artikeln tar upp företag som Visa, Audi och Bank of America. Länk till rapporten

 Sylvera hemsida

Senaste nytt