Hur gynnas småbrukare av att plantera träd?

September 11, 2023

Friska, mångsidiga skogar binder kol och hjälper till att mildra klimatförändringarna. Det vet vi. Men träd är mer än bara en kolsänka. Till skillnad från tekniska lösningar för negativa utsläpp förbättrar de livsmiljöer för djurliv, förhindrar jorderosion, skapar försörjningsmöjligheter och bidrar till viktiga ekosystemtjänster. Det är dessa fördelar — bortom koldioxid — som talar för naturbaserade lösningar. Och vem är bättre lämpad att tala om dessa fördelar än de småbrukare vi samarbetar med i projekten?

I detta syfte intervjuades nyligen fyra småbrukare som deltar i projektet CommuniTree Carbon Program i Nicaragua. Vi frågade vilka fördelar detta program som arbetar med naturbaserade klimatlösningar har bidragit till att förbättra deras mark och deras försörjningsmöjligheter. Vad de hade att säga påminner oss verkligen om att skogar inte bara är en kolsänka, utan att de också bidrar till många andra positiva faktorer.

 

Fyra småbrukare förklarar varför de väljer att vara med i projektet CommuniTree. 

 

Svalare temperaturer och skugga

Träds förmåga att lagra växthusgaser och bidra till att tackla den globala uppvärmningen diskuteras ofta på en planetär skala. Men träd svalkar också luften och bidrar till lägre temperaturer på en lokal skala, delvis tack vare den skugga som deras bladverk ger och delvis tack vare en process som kallas transpiration. Transpiration är när växter avger vattenånga från sina blad till atmosfären.

 

Småbrukaren Justina Gutierrez Muños som också deltar i projektet. 

 

Florentina Palma har upplevt den här svalkande effekten på nära håll. Hon beskriver att när hon var barn fanns en stor skog runt hennes hem. Den skogen gick förlorad och gjorde det outhärdligt varmt. Sedan gick hon med i CommuniTree och började uppleva en tydlig förändring i det lokala klimatet runt omkring hennes hus. Idag ger de träd hon planterade år 2012 henne skugga. “Jag kan känna förändringen i mig själv, i min mark och i mitt hus, som nu är mycket svalt,” säger hon. “Träden hjälper till att hålla marken och jorden fuktig. Mina kor uppehåller sig under träden och njuter av svalkan.”

"Att plantera träd är mycket bra eftersom du då känner av den heta temperaturen mycket mindre."

Påfyllda tillgångar till vatten

Transpiration bidrar till att moln bildas, vilket i sin tur skapar regn. Träden fångar sedan upp regnet och förhindrar att topplagret av jorden sköljs bort vid oväder. Detta hjälper till att fylla på grundvattennivåer och förhindrar jorderosion, någonting som Ernesto Cedeño Mendoza kan intyga. Han gick med i CommuniTree år 2013. Sedan dess har även han märkt av en tydlig skillnad både i sin vattenförsörjning och på sin mark.

 

En av projektets många plantskolor som förser småbrukarna med träd.  

 

“Jag har en brunn cirka 30 meter från huset. Den brunnen var alltid torr tidigare. Det gjorde inte bara att marken torkade ut, utan ledde också till att vi inte kunde ha boskap eller något annat.” Ernesto förklarar att planterandet av träd har förändrat detta. “Nu finns det rikligt med vatten i brunnen! Det beror på återbeskogningsprojektet och på grund av träden.” Ernesto har också installerat en slang och en handpump, och han använder vattnet från brunnen för sina växter, sina djur och till andra hushållssysslor. Ernesto har också märkt en förbättring av sin mark. “Tidigare sköljde regnet bort jorden. Nu är det mycket bättre. Tidigare var det öde här, och nu med träden har marken återhämtat sig.”

 

Florencio de Jesus Perez Matutes, en 79-årig bonde från San Juan de Limay, berättar en liknande historia. Under ett besök på sin gård pekar Florencio på en bäck. “Den där brukade torka upp under sommaren”, säger han.

"Förr regnade det mycket lite. Nu regnar det tillräckligt så att brunnen inte torkar ut."

Förbättrad biodiversitet

Det handlar dock inte bara om att helt enkelt plantera träd. Plantager med monokulturer är inte att föredra eftersom det inte bidrar till ökad biodiversitet och fler ekosystemtjänster. Därför inkluderar CommuniTrees system för planteringar en mångfald av arter som alla är lokala för området. Inhemska träd har bättre chans att överleva eftersom de är anpassade till miljön, och de främjar också biologisk mångfald genom att erbjuda mat och skydd åt lokalt djurliv.

 

Narciso Valdivia Lanuza inser detta om sin egen skog. Den planterades för 11 år sedan och, precis som alla CommuniTrees områden, tillåter naturlig återhämtning. “Nu när vi jobbat med återbeskogning har vi identifierat fler djur i området, fler fåglar”, säger han. “Att gå genom den här skogen gör mig mycket stolt. Det gör mig mycket glad. Jag vill komma hit hela tiden, jag märker en stor förändring mot hur det brukade vara.”

 

En av projektets tekniker mäter trädens tillväxt, vilket är en av metoderna för att kontrollera hur mycket koldioxid som träden lagrar.

 

Efter att nyligen ha gallrat sin skog har Narciso också upplevt de försörjningsmässiga fördelarna som är kopplade till hållbara metoder för skogsbruk. När han talar om den inkomst han har fått säger han: “Det ger mig hopp som lantbrukare som inte har en lön. Det här projektet är ett sätt att ge oss verkliga fördelar.”

"Jag har märkt att djur nu kommer hit som nästan aldrig kom hit förr."

Förbättrad inkomst för hushållen

Som Narciso antyder kan odling av träd ge småbrukare kort- och långsiktiga försörjningsmässiga fördelar. Florencio de Jesus Perez Matutes förklarar att när han gick med i CommuniTree 2012 började han få betalningar för ekosystemtjänster. Dessa betalningar hjälpte honom att underhålla sin skog. När hans träd växte kunde han använda en del av virket från de träd som gallrats ut som stolpar till stängslet på sin gård. Hans skog levererade också timmer för att bygga hans hus. “Allt detta har varit en fördel”, förklarar Florencio. “Jag har inte behövt ta ur min plånbok för att köpa det träet.”

 

Träd i färd med att planteras. 

 

Att odla träd har också gett Florencio en ytterligare inkomstkälla. “Tidigare hade jag bara inkomst från bönorna jag odlade; jag odlade också majs och några andra småsaker”, säger han. “Nu kompletterar inkomsten från projektet vilket gynnar min familj.” Han förklarar att hans hushåll inte längre kämpar med att köpa mat som de en gång gjorde. “Projektet har haft en stor påverkan inom familjen, eftersom det löste ett problem som jag tidigare inte kunde lösa”, säger han.

"Med det här projektet, med den här skogen, har jag haft många fördelar. Det är en extra inkomst som jag inte hade tidigare."

Att plantera skogar för långvariga fördelar

Det finns också en sista fördel att ta upp: det om arv. Det som är speciellt med att odla träd är att dess påtagliga fördelar inte bara upplevs nu; de kommer också att bestå för framtida generationer. Så länge världens ekosystem återställs kommer den biologiska mångfalden att återhämta sig, grundvattentillgången att fyllas på och försörjningen att förbättras. Som Florencio säger: “Jag har barn, jag har barnbarn, och även om jag inte gynnas, kommer de att göra det.”

 

Här ligger kärnan i naturbaserade klimatlösningar. Det handlar inte bara om att plantera träd med det enda syftet att binda kol. Det handlar om att skapa verkliga effekter som gynnar naturen, lokala småbrukare och, i förlängningen, mänskligheten globalt. När skogar återställs med omsorg kommer dessa effekter att fortsätta över tid, till allas fördel.

 

 

Det här är en översättning av en artikel skriven av TakingRoot. Läs orginalartikeln här.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt