Biokol – inlagring av kol i hundratals år

February 6, 2024

Biokol och koldioxidkrediter som finns kopplade till olika projekt är ännu i sin linda men har stor framtida potential. Dels för att biokol har förmågan att lagra kol i hundratals år och dels för att det har goda egenskaper när det gäller att förbättra jordmånen för lantbruket.

Att omvandla biomassa till biokol är ett användbart sätt att lagra kol i hundratals år. Genom en process som kallas pyrolys förbränns biomassa utan syre, vilket leder till att biokol bildas, tillsammans med bioolja och en gas som kan användas som bränsle. Det resulterande biokolet innehåller upp till 95 % kol och har en mycket låg risk för återföring, vilket innebär att det är mycket osannolikt att kolet i biokolet återförs till atmosfären.

 

Puro är den standard vi använder för biokolsprojekt och kolkrediterna kallas CO2 Removal Certificates, eller CORC. Puro grundades 2019 och har en vetenskapligt baserad metod för att beräkna klimatnyttan av biokolsprojekt, inklusive de utsläpp som är förknippade med produktionen av biokolet.

 

Eftersom biokol är en bransch i sin linda hjälper försäljningen av koldioxidkrediter verkligen till att skala upp den. Förhoppningen är att den i framtiden ska kunna upprätthållas enbart genom inköp från jordbruket, utan stöd av koldioxidkrediter. Men för närvarande är det ekonomiskt ogenomförbart att skapa biokol utan stöd från kolkreditmarknaden.

 

Vi kan köpa biokolkrediter i Skandinavien, Europa eller globalt, och varje projekt har lite olika sätt att arbeta. Till exempel använder skandinaviska projekt vanligtvis avverkningsrester från träindustrin som bränsle och bidrar till fjärrvärmesystem. Ett annat projekt i Brasilien använder specialodlad eukalyptus som råvara, men har fokus på att bevara den primära regnskogen i det omgivande området.

 

De många olika källorna till biomassa återspeglas i de många olika sätt som det resulterande biokolet används på. Det används ofta i stället för gödningsmedel på grund av de fördelar som biokol ger för markhälsan. Biokol användes till och med som planteringssubstrat för många träd i Stockholms stad, eftersom det ökar utrymmet för rötter att växa jämfört med vanliga jordar. Detta har möjliggjort mer grönska i stadsområdet, vilket stöder lokala ekosystemtjänster från de växande träden och den gas som produceras under pyrolys används i fjärrvärmenätet.

 

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt projekt baserat på dina krav på volym, plats och pris.

 

Kontakta ashley.farber@zeromission.se för mer information.

 

 

Senaste nytt