Med agroforestry som klimatkompensation

September 30, 2021

Skogen kommer att vara avgörande om länder och företag ska lyckas nå sina mål om netto-noll klimatpåverkan. Men om åkermark ställs om till planteringar av träd riskerar det att slå ut viktig matproduktion, inte minst för de mest utsatta. ZeroMission arbetar med agroforestryprojekt som kombinerar ett hållbart skogsbruk med produktion av mat. Med rätt modeller för plantering kan träd och mindre grödor som buskar och plantor dra nytta av varandras egenskaper, och samtidigt öka både kolinlagring och avkastningen av frukt och grönsaker.

Mänskligheten står inför en stor utmaning när det kommer till att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är hunger ett jätteproblem som förväntas bli värre i takt med att klimatet ändras och extremväder blir vanligare. Vad som behövs är en metod som både säkerställer en långsiktig kolinlagring och skyddar den ömtåliga produktionen av mat. Agroforestry, som på svenska skulle kunna kallas för skogsjordbruk, är ett samlingsnamn för olika metoder av samplantering som ökar kolinlagring och säkerställer matproduktion. Metoden behöver inte alltid involvera bara träd och plantor utan örter, svampar och till och med djur kan också vara del i olika planteringsmodeller. Nyckeln i modellen ligger i variation och samplantering. Det sista vi vill ha om vi ska främja både maten och inlagringen av kol är ensidiga monokulturer där en enskild typ av träd planteras. Det får negativa konsekvenser för kolinlagring, produktion, ekosystem och biologisk mångfald. Lär dig mer om de olika typerna av koldioxidlagring som finns på marknaden.

 

ZeroMissions klimatkompensationsprojekt CommuniTree i norra Nicaragua är ett exempel på projekt som använder sig av olika agroforestrymodeller för odling som lärs ut till lokala småbrukare. Projektet fortsätter att expandera och involverar idag ca 3000 småbrukande bönder. Träd och olika typer av grödor planteras på producenternas egen mark, och de väljer själva vilken modell för plantering de vill satsa på. Beroende på jordmån och behov passar olika modeller bättre än andra på en viss plats. En viktig konsekvens som våra klimatkompensationsprojekt har är att de ger småskaliga bönder en inkomst för att plantera träden på sina marker. Vanligtvis hade de huggits ner för att omvandla marken till åkrar eller säljas som virke.

 

Agroforestrymodell där större träd, kaffebuskar och fruktträd samplanteras.  

 

I exemplet ovan ger de höga träden skugga åt de ljuskänsliga kaffebuskarna, men växterna och träden ger också andra positiva fördelar till varandra. Både träden och kaffebuskarna agerar som kolsänkor, samtidigt som den skördade frukten kan säljas på den lokala marknaden eller användas för egen konsumtion. Projektet följs upp och verifieras så att planteringarna går rätt till, både med fysiska besök och avancerade kartmetoder som använder sig av satellitbilder.

 

Modell där träd används för att avgränsa till exempel planteringar eller gårdar.

 

I agroforestrymodellen som presenteras ovan används träden som en form av levande staket. Planterat i närheten av odlingar ger träden nytta i form av skugga, minskad risk för jorderosion och att grödorna spolas bort i händelse av stora regnoväder. I den här metoden planteras olika typer av träd med olika syfte och egenskap. Mindre och mer snabbväxande träd kan efter en tid gallras ut för att bli till foder åt djur.

 

Småbrukare i projektet CommuniTree i Nicaragua.

 

Bönder i småskaliga jordbruk kan och bör ha en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. Samtidigt bygger våra klimatkompensationsprojekt på småskalighet. Det viktigaste är att utsläppen minskar, direkt och på sikt, för att vi ska ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, samtidigt som vi tar hand om utsläpp som redan hamnat i atmosfären. Vi måste också använda oss av många olika typer av åtgärder för att binda kol och aldrig stirra oss blinda på en metod. Agroforestry är en viktig metod att ha i vår verktygslåda.

 

Referenser:

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt