Ny standard för biologisk mångfald

December 19, 2023

På ZeroMission är vi glada över att berätta att Plan Vivo Foundation nu i december lanserat världens första standard för certifierade krediter för skydd, restaurering och förstärkning av biologisk mångfald, Plan Vivo Nature. Vi har också påbörjat ett samarbete med ett projekt i Sverige för att bli certifierat enligt den nya standarden.

För att säkerställa hög integritet, kvalitet och transparens i den nya växande marknaden för krediter för biologisk mångfald så har Plan Vivo Foundation under de senaste åren utvecklat en ny standard avseende detta. ZeroMission har en långt gående relation med Plan Vivo, en organisation som arbetat med att certifiera projekt på den frivilliga marknaden för köp av kolkrediter sedan 1997, och har suttit med i referensgrupp under utvecklingen av den nya standarden.

 

Till skillnad från den frivilliga marknaden för kolkrediter är dessa certifikat för biologisk mångfald inte kompensation, utan utformade för att ge markägare och samhällen positiva incitament till att skydda och återställa viktiga ekosystem. I enlighet med standarden kommer två typer av certifikat för biologisk mångfald att utfärdas:

  1. Restaureringscertifikat som genereras genom att skadade ekosystem återställs.
  2. Bevarandecertifikat som genereras genom att av områden med betydande biologisk mångfald bevaras.

Årliga mätningar i projekten görs med hjälp av digitala hjälpmedel, som ljudmätningar och kameror. Analys görs genom system för machine learning och mänskliga specialister. För att säkerställa kvalitén i PV Nature har standarden testats med sju pilotprojekt under en period på 2 år. Dessa har granskats internt av medlemmar i Plan Vivo-teamet, som övervakat processen från fullständig ansökan till åtgärds- och övervakningsplanen för biologisk mångfald samt till de sociala och samhälleliga aspekterna av projekten.

 

Varför en standard för biologisk mångfald?

Det finns många initiativ för att finansiera skydd av biologisk mångfald, både bland privata aktörer och hos de stora skogsbolagen. Men bland dessa finns en stor variation i hur mätningar görs och vilka åtgärder som bör sättas in och när. Det har heller inte funnits riktlinjer för hur naturvärdesinventering bäst kvantifieras. Att det nu finns en standard som tydliggör dessa mekanismer gör det enklare för projektutvecklare som vill få sina projekt certifierade, och bidrar till säkerhet för köpare av krediter.

 

Projekt i Sverige

ZeroMission har påbörjat ett samarbete med ett svenskt projekt för skydd av fjällskogar med höga naturvärden. Projektet sträcker sig över ett område på 67 hektar och har en rik flora och fauna med många rödlistade arter och är tänkt att bli det första projektet i Sverige att certifieras i enlighet med PV Nature.

 

”Lanseringen av PV Nature innebär inledningen av ett nytt kapitel i vårt samarbete med Plan Vivo. Genom denna standard får företag och organisationer möjlighet att fokusera sina insatser på att bevara biologisk mångfald, vilket är av yttersta vikt av många skäl och som på sikt även gynnar klimatet.”

– Henrik Juhlin, vd på ZeroMission

 

Kontakta oss gärna direkt om ni vill veta mer om PV Nature.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt