Plats- eller marknadsbaserad beräkning av Scope 2-utsläpp – vi reder ut begreppen

February 1, 2024

Med hjälp av hållbarhetsplattform Our Impacts utför ZeroMission klimatberäkningar enligt GHG Protokoll som delar upp utsläpp i tre scope. Den här artikeln tar en närmare titt på två olika metoder för beräkning av Scope 2-utsläpp och förklarar skillnader mellan dem.

Det senaste GHG Protokollets riktlinjer kring Scope 2-beräkningar som gäller än idag publicerades 2015. Den då uppdaterade versionen av riktlinjerna innehåller en viktig ändring som introducerade en ny metod för Scope 2 beräkningar. Detta ledde till att för företag med verksamhet på marknader där ett system för elektricitetshandel är på plats kan Scope 2 representeras genom två olika siffror.

 

Definitioner

Den första metoden som kallas för platsbaserad använder den genomsnittliga utsläppsintensiteten för elnät inom ett visst geografisk område där energiförbrukning sker. Med den nya marknadsbaserade metoden kan företag beräkna utsläpp från en elmix som de avsiktligt valt att köpa genom direkta avtal med leverantörer eller energiattributcertifikat såsom Renewable Energy Certificates (RECs), Guarantee of Origin (GOs), osv.

 

Alla dessa instrument brukar användas för att köpa energi från förnybara eller koldioxidsnåla källor, men direkta avtal kan också täcka köp av elproduktion från fossila bränslen. Eftersom Sverige tillhör det Europeiska energicertifikats-systemet AIB går det bra för svenska företag att använda den marknads-baserade metoden.

 

 

Insikter från val av metod

Så i vilka fall är det bättre att tillämpa den ena och den andra metoden? Den platsbaserade metoden är mer lämplig för att visa absoluta ökningar eller minskningar i energiförbrukning som exempelvis kan ske på grund av energieffektivitetsåtgärder. I sin tur kan den marknadsbaserade metoden indikera huruvida ett företag köper koldioxidsnål el för att minska sina utsläpp. Mer generellt pekar den här metoden även på ett avsiktligt val av en specifik elmix eller avsaknaden av ett sådant val.

 

Detta innebär att det inom den marknadsbaserade metoden finns en så kallad residual (dvs. återstående) mix som består av energi som inte tagits i anspråk av någon. Till exempel i Sverige består residual mix för det mesta av fossila energikällor med stora utsläpp. Till följd av detta kan ett svenskt företag som inte köper någon fossilfri el att ha ganska höga Scope 2 utsläpp enligt den marknadsbaserade metoden, ofta till och med högre jämfört med den platsbaserade siffran.

 

Följaktligen kan det påstås att marknadsbaserade elektricitetssiffror är mer exakta, särskilt när ett företag har ett direkt avtal med sin elleverantör, vilket förklarar varför GHG Protokollet rekommenderar att framför allt använda marknadsbaserade siffror. Dock lyfter båda metoder fram olika aspekter av Scope 2-utsläpp som tidigare nämnt och detta hjälper att utvärdera företagets energiförbrukning från olika perspektiv och nyckeltal. Alltså kan de båda metoderna ge värdefulla insikter så det är inte överraskande att båda siffror måste rapporteras under CSRD.

 

Nya förslag för mer detaljerad rapportering

Dessutom är det viktigt att förstå att när ett företag köper energicertifikat betyder det inte att företaget faktiskt kommer att använda elen som det betalade för. Anledningen till detta är att det inte finns fysisk spårbarhet av den förnybara energin från produktionspunkten till slutanvändningen i ett gemensamt elnät. Därför övervägs det nu om mer detaljerad rapportering av Scope 2-utsläpp bör krävas.

 

Ett av förslagen handlar om att begränsa energiattributcertifikats giltighetsområde från den allmänna elmarknaden (t ex EU) som det nu är till elnätregionen. Med andra ord kan företag för närvarande använda energicertifikat från samma allmän elmarknad för att redovisa utsläpp från sin elförbrukning men om detta förslag accepteras kommer dessa certifikat gälla bara inom samma elnätregion vilken är betydligt mindre.

 

En annan föreslagen ändring skulle innebära att företag endast kan hävda att de använder förnybar energi om den producerades under samma timme som företaget använde ström från elnätet. Fler undersökningar och diskussioner kommer att genomföras innan någon ändring görs men en uppdatering kan komma så tidigt som 2025.

 

Scope 2 beräkningar enligt båda metoder i Our Impacts

Our Impacts, hållbarhetsplattformen som ZeroMission erbjuder till sina kunder sedan 2011, utför beräkningar av Scope 2-utsläpp enligt både den platsbaserade och marknadsbaserade metoderna.

Kontakta oss gärna direkt om ni vill veta mer om klimatberäkningar med Our Impacts.

 

Senaste nytt