Projektbesök Centralamerika – Del 3 av 3

December 11, 2023

"TRÄDEN SOM SLÅR ROOT". Nicaragua, 13–17 november 2023.

På ZeroMission reser vi till de klimatkompensationsprojekt vi jobbar med då besöken bidrar till ökad förståelse, transparens och kunskapsutbyte mellan oss och projektutvecklare och deltagare. I november i år reste våra kollegor Cecilia Hall, klimatstrateg, och Henrik Juhlin, VD på ZeroMission, till Centralamerika. Här kan ni ta del av den tredje och sista delen av deras reseberättelse.

Bakgrund till projektet

Projektet CommuniTree sköts av det kanadensiska bolaget Taking Root och den nicaraguanska organisationen APRODEIN, Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua. Både APRODEIN och Taking Root grundades för drygt 15 år sedan av Elvin Castellión och Kahlil Baker, som vid den tiden nyligen doktorerat i Forest Managment och som idag är VD på Taking Root.

 

Tillsammans startade de båda organisationerna projektet CommuniTree som idag involverar tusentals småbrukande bönder och är så gott som landstäckande i Nicaragua. CommuniTree är ett ”removal” projekt, dvs ett projekt som binder koldioxid från atmosfären, där grunden ligger i att arbeta med och hjälpa lokala småbrukare att plantera träd och återbeskoga sina marker på ett långsiktigt hållbart sätt. Idag har Taking Root ca 30 anställda och APRODEIN över 200.

Nära intill biokolsanläggningen har Taking Root ett demoområde där de testar och jämför olika typer av jord- och biokolsblandningar vid plantering, samtidigt som de jämför detta mot konventionella metoder.

 

2022 nådde projektet en milstolpe genom att sedan projektstart ställa ut över 1 miljon ton certifierade kolkrediter, motsvarande samma mängd CO2e. I projektet finns idag, hösten 2023, 3 326 småbrukare runt om i Nicaragua och år 2022 planterades 6,3 miljoner träd på en yta av 4 740 hektar.

 

Att skog försvinner är tyvärr ett stort problem i Nicaragua. Det går i en rasande takt och varje år försvinner i genomsnitt över 100 000 hektar skog. Don Elvin som är grundare av APRODEIN säger att målet därför måste vara att plantera en motsvarande yta mot det som tas bort, och att det också måste vara någonting som kommande generationer fortsätter med.

Kahlil Baker, VD på Taking Root, har en nära anknytning till Nicaragua då han bott där under många år. 

 

Taking Root har en modell som är uppbyggd kring ett avgörande motiv – långsiktig hållbarhet. Från start har deras koncept byggts på att träden måste stå kvar över lång tid för att åstadkomma skillnad för klimatet. För att träden skall kunna göra det måste den som äger och planterar skogen få ut ett kontinuerligt värde av den. Vad Taking Root därför eftersträvar i projektmodellen är att lyfta mark från en nivå av värde till en ny högre nivå. Annars finns hela tiden en risk att markägaren, som oftast är bondefamiljer, väljer att istället avverka skogen.

Förberedelse av markytan inför plantering är en av de aktiviteter som småbrukarna åtar sig genom att gå med i projektet.

 

Eftersom plantering av skog är en långsiktig investering som börjar generera ett ekonomiskt värde först efter 5–10 år är det i princip inga bönder som själva har möjlighet att börja plantera träd. Det innebär helt enkelt en för hög initiala investering. Det är framför allt här som projektet och försäljningen av kolkrediter därför spelar en helt avgörande roll. Betalningar från försäljning av kolkrediter görs allteftersom bonden utför och uppnår olika milstolpar för sin plantering.

 

Dessa milstolpar är:

  • Förberedelse av markytan för plantering
  • Plantering av träd
  • Rensning av ogräs runt plantorna
  • Gallring för att ge träden möjlighet att växa mer och snabbare

 

När skogen börjar nå en stabil storlek, efter ca 5–6 år (vad Taking Root kallar en non-voulnerable state) kan bonden börja ha kor eller andra boskap på marken runt träden. Träden ger djuren nödvändig skugga och djuren ger å sin sida tillbaka genom att bidra till att jordhälsan förbättras genom gödsling och markbearbetning. Småbrukarna kan vid det här läget också välja att odla bönor, kaffe eller majs mellan träden.

 

CommuniTree arbetar främst med tre olika metoder för plantering:

  1. Silvorpastoral – En metod som inkorporerar boskapshållning och trädplantering.
  2. Mixed species – Plantering av olika trädsorter, en del som växer lite långsammare t.ex. mahogony och ceder-träd, och en del som växer snabbt och går att gallra ut efter bara några år. På så sätt skapas värde av mark som inte är lämplig för vare sig odling eller boskap.
  3. Agroforestry – En blandning av träd och grödor, t.ex. kaffe- eller kakaoplantor.

Silvopastorala system för odling innebär att boskap inkluderas som metod för att förbättra jordhälsan och bidra till biologisk mångfald. Francisco de Jesús Pérez med sina kor. 

 

Sammanfattning av besöket – Henriks ord

”Förväntningarna på att se detta projekt på plats var väldigt höga. ZeroMission har samarbetat med Taking Root sedan de startade för snart 13 år sedan, och vi vet att projekt utvecklats med hög hastighet och med ett stort fokus på kvalitet och transparens. Dessutom med den uttalade visionen att bli världens bästa kolkredit-projekt.

 

Det är verkligen otroligt att se vad Taking Root tillsammans med APRODEIN har åstadkommit i projektet CommuniTree. De har gjort och gör en enorm skillnad i lokala samhällen, för biologisk mångfald och framför allt för klimatet med de miljontals träd som planterats och nu är riktiga skogar.

Under besöket fick vi se taking Roots anläggning där de gör biokol som de sedan använder vid plantering av nya träd. Henrik Juhlin, VD på ZeroMission.

 

Efter att ha sett organisationen och hur proffsigt och genomtänkt allting är, deras strukturerade förbättringsarbete, planteringar av träd från olika årgångar, och efter att ha fått höra småbrukarna själva beskriva vilken skillnad projektet gjort för dem, kan jag gå i god för att detta verkligen är ett av de bästa trädplanteringsprojekten i den här skalan i världen.

 

Projektet visar vilken förändring företag i Sverige faktiskt kan göra för klimatet men också för lokala familjer och samhällen i dessa utvecklingsländer, samt för biologisk mångfald, genom att investera i kolkrediter.”

 

Don Martin och hans fru Estér som varit med i projektet CommuniTree sedan 2020. ”Jag gör detta för miljön och för mina barn och barnbarn”, säger Don Martin. 

BESÖKET

Dag 1 – Träverkstad och biokolsanläggning

Vi fick börja vårt besök med att titta på en verkstad där Taking Root tillverkar olika träprodukter med trä som gallrats ut. Produkterna säljs runt om i Nicaragua. Det sker ingen export ännu, men det går att köpa salladsbestick och skärbrädor i trä från projektet på Nicaraguas internationella flygplats. Vi fick också se ett litet sågverk där de kan göra plankor för att sälja till lokala husbyggare.

Att kunna förvalta träd i långlivade produkter ger dels de långsiktiga intäkterna till bönderna från skogsbruket, dels skapar det jobb och sysselsättning för det lokala samhället. Över 70 personer arbetar idag på just denna verkstad, sågverket och i biokolsanläggningen vi senare besökte.   

 

Efter sågverket åkte vi vidare till ett område där Taking Root producerar biokol. Biokol är ytterligare ett sätt att skapa permanens i kolbindningen då det förbättrar jorden och främjar tillväxten av träden. All biokol som produceras används vid trädplanteringen. Nära intill biokolsanläggningen har Taking Root ett demoområde där de testar och jämför olika typer av jord- och biokolsblandningar vid plantering, samtidigt som de jämför detta mot konventionella metoder. Vi gick runt och kunde själva jämföra storleken och hälsotillstånden på de olika jordblandningarna och kunde tydligt se en skillnad att träden som blivit planterade med biokol vuxit sig betydligt större och kraftigare på de ca 1,5 året som gått sedan testerna initierades.

Genom att använda biokol vid plantering blir jorden luftig och lättarbetad. Biokolet binder kol i jorden och gör så att fukt och näring bevaras. Biokolet bidrar också till att förbättra jordens övergripande struktur.  

 

Vi kunde själva jämföra storleken och hälsotillstånden på de olika jordblandningarna, och kunde tydligt se en skillnad att träden som blivit planterade med biokol vuxit sig betydligt större och kraftigare. Cecilia Hall, klimatstrateg på ZeroMission och Henrik Juhlin, VD. 

 

Dag 2 – Rekrytering och besök hos Don Elvin

Den första delen av dag två handlade om hur rekryteringsprocessen av nya deltagare går till. Projektet har under senaste åren rekryterat flera tusen bönder och småbrukare, och har för nästa år planerat en lite större kampanj som ska gå på radio och annonsering i tidningar för att öka tillväxttakten i projektet.

 

APRODEIN har 12 heltidsanställda som endast jobbar med rekrytering av nya deltagare. Ofta är det en relativt lång process med flera möten med markägaren. I första hand handlar det om att skapa förtroende i kontakten med nya småbrukare. Tilliten är oerhört viktig för de långa kontrakt som skrivs mellan deltagare och projektorganisation, och därför gör APRODEIN en utvärdering utifrån en checklista av bonden och familjen innan de ens är ute och tittar på själva marken och utvärderar potentialen. APRODEIN vill gärna träffa hela familjen och berättar att kvinnorna oftast är de som förstår ekonomin bäst. I dessa möten utbildar APRODEIN också ofta om klimatkrisen och hur den ökande temperaturen är ett hot på lokal och global nivå.

Alvaro Santiago Centenoy och Amalia del Carmen Merlo Ramirez i en agroforestry-odling innefattande olika sorter av träd och kaffebuskar. 

 

När båda sidor är redo att gå vidare och bonden är helt införstådd med upplägget i projektet och avtalet så avgör de tillsammans vilken typ av metod som skulle passa för småbrukarens mark och behov. De faktorer som de tittar på är till exempel jordkvalitet, höjd och lutning av marken. I slutändan är det bonden som själv bestämmer vad de vill göra av marken och vilken typ av metod som skall användas.

 

Näst får vi träffa nöt-bonden Don Elvin. Han har sedan sitt inträde i projektet återbeskogat totalt 11 ha för CommuniTree med olika träslag, främst mahogony. En del av marken där han planterat träd kan han nu hyra ut till grannbönder som inte har så stor mark själva men behöver plats för att odla majs och bönor. De skörderester som blir över använder Don Elvin sedan som foder till sina kor. Träden ger också väldigt bra skydd och skugga till korna, någonting som Don Elvin påpekar blivit mycket viktigare eftersom torrsäsongen blivit så mycket varmare och längre de senaste åren. Utan den viktiga skuggan tror han inte att så många av djuren skulle överleva. Han kan också se att det är många fler fåglar och även ekorrar har kommit tillbaka till hans mark sedan han gick med i projektet CommuniTree.

Don Elvin René Pineda Roque.

 

Dag 3 – Doña Gloria och app för monitorering

Den tredje dagen gick vårt besök till en familjegård som ägs av Doña Gloria. Gloria har totalt 97 ha mark och har genom projektet planterat träd på 9 av dessa. Även Doña Gloria har boskap i form av kor och åsnor som betar på marken. Doña Gloria och hennes familj gick med i projektet sedan de börjat märka av klimatförändringarna i området. Den bäck de har bredvid huset var i princip helt upptorkad den senaste torrperioden, berättar de. Tidigare varade torrperioderna 6 månader och det regnade därefter i lika många. Nu är torrperioden 8–10 månader och det regnar istället endast i 2–3. Flera av grannarna har börjat bygga små laguner för att spara vatten för att klara sig, något som även Doña Glorias familj funderar på att göra.

 

De berättar att planteringen av träd hade varit helt omöjlig utan support från projektet. Tidigare hade de kunnat plantera något träd här och där, men med projektet kunde de göra det i större skala och på ett strukturerat sätt. Doña Glorias familj är väldigt generös och vi får prova på att göra egna majstortillas. Allt görs väldigt traditionellt och Gloria använder en sten hon ärvt av sin farmors mor för att göra degen. Bröden gräddas sedan i en öppen spis.

Cecilia och Justina Guitérrez Muños som också är en av projektdeltagarna i CommuniTree. 

 

Vi avslutade dagen med att få en lektion från Kahlil Baker, VD på Taking Root, och Randolfo som är chef för de 12 fälttekniker som arbetar heltid med mätning från APRODEIN om hur monitorering och rapportering av trädens tillväxt går till. Taking Root har själva utvecklat en app för monitorering av träden för att göra arbetet mer tidseffektivt och för att minimera fel i mätningarna.

Med en app i telefonen får fältteknikern med sig vilka koordinater som ska mätas.

 

För varje landområde markeras slumpvis 6 mindre testområden ut per hektar mark som är med i projektet, detta görs från kontoret och är automatiserat. Fältteknikerna arbetar sedan i team på 2 personer och hinner mäta och dokumentera ca 30 hektar på en dag per team. Fältteknikern som sedan skall mäta får med sig i en app på telefonen vilka koordinater som de skall mäta på. Med hjälp av GPS så placerar sig teknikern på koordinaten och drar ut ett 7 meter långt rep som de fäster vid GPS-punkten. Sedan tas ett foto som registreras i appen som också fungerar som backup om något mått senare skulle visa sig vara fel. Alla träd inom en cirkel med radien 7 meter från mittpunkten mäts och registreras i appen. All data lagras på så sätt i Taking Roots system.

 

 

På ZeroMission är vi stolta och väldigt glada över vårt långa samarbete med Taking Root, och ser fram emot att följa projektets spännande utveckling även framåt!

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt