Stories from Uganda

July 6, 2023

Under maj i år besökte tre av våra kollegor på ZeroMission några av de projekt vi arbetar med i Östra Afrika. Här kan ni ta del av Innocent Byamukamas historia om hur organisationen Ecotrust arbetar för att stötta hans by och samtidigt främja biodiversitet och kolinlagring.

(English version further down)

 

Innocent Byamukama växte upp i en liten by i Rubirizi-distriktet vid utkanten av Queen Elizabeth National Park. Liksom för nästan 90% av alla ugandier var ved den främsta källan till hushållsenergi som användes. Hans familj hade i årtionden samlat ved från den angränsande skogen, men när regeringen beslutade att strama åt reglerna för nationalparken uppstod konflikter mellan byborna och parkvakterna.

 

en man i projektet Ecotrust tittar ut över det vackra landskapet

Innocent Byamukama arbetar på Ecotrust som programassistent i området Rubirizi.

 

Det blev olagligt att samla ved, frön eller att jaga i det område som gränsade till byn, vilket skapade konflikter. Byborna, som var beroende av veden för att få dricksvatten, hamnade i en svår situation och betraktades som “kriminella”. Arresteringar och böter blev vanligt förekommande, trots att de saknade pengar för att betala dem. För att hjälpa till bildade byn en fond för att betala böterna för de som blev tagna. Trots detta eskalerade spänningarna och våldsamheter mellan parkmyndigheterna och byborna blev allt vanligare och mer aggressiva.

“Biodiversity just means everything has something to eat.”

Då kom Ecotrust in i bilden och skapade möjligheter för förhandlingar som ledde till en långsiktig fred och tillgång till resurser för samhället. Istället för att bli förbjudna från nationalparken fick vissa bybor anställning som parkvakter, utvalda kvinnor tilläts samla ved från skogen, och buffertzonen blev en perfekt plats för biodlingar.

 

Projektbesök Uganda

 

Gränsen mellan samhället och nationalparken fastställdes, och eukalyptusträd planterades på vägen upp från byn. Även om denna trädart kan ha negativ påverkan på marken då den lätt utarmar jordkvalitén växer den snabbt och är därför idealisk för ved och byggnadsmaterial. Efter denna avdelning med eukalyptus finns en buffertzon med enbart inhemska träd där ingen trädfällning tillåts och hundratals bikupor frodas, vilket resulterar i över hundra kilo honung varje månad. Denna zon är även hem för många fjärilsarter som flyger från en växt till en annan, vilket tyder på ett hälsosamt ekosystem och ett högt biologiskt mångfaldsvärde. Vid slutet av denna sektion finns en tät skog av träd som sträcker sig över 50 meter mot himlen, där träden prasslar och apor vrålar, trygga i vetskapen om att deras hem är säkert. Allt tack vare stödet från Innocent och hans team på Ecotrust.

 

 

 

 

 

Stories from Uganda

Innocent Byamukama grew up in a small village in the Rubirizi district, on the outskirts of Queen Elizabeth National Park. Along with around 90% of Ugandans, he derived most of his household energy from firewood. His family had collected firewood from the same neighboring forest for decades, but once the government decided to tighten the regulations for the national park, conflict arose between the villagers and park rangers.

 

It became illegal for anyone to collect firewood, seeds or to hunt in the area that bordered the village. However, the community had no alternative: without firewood, they have no drinking water, so villagers became ‘criminals’ and tensions flared.

 

Arrests became frequent, with individuals being fined money they didn’t have for getting resources they desperately needed. Eventually, the village pooled their money together, making a fund to pay the fine for which ever unfortunate soul got caught that week. But tensions continued to grow between park authorities and the villagers, with violence between sides becoming more common and more aggressive.

 

The arrival of Ecotrust into this situation created the space for negotiations that have delivered long term peace and resource access to the community. Instead of being banned from the national park, some villagers are now employed by the park authority as rangers, select women can collect firewood from the forest, and the buffer zone acts as the perfect space for beehives.

 

The boundary between the community and the national park is now graded. Moving up the hill from the village, there is a section for eucalyptus. While this species can degrade soils, it does grow must faster than other species, making it an ideal species for firewood and building materials. After this zone, there is a buffer zone with only indigenous trees, no tree harvesting and hundreds of beehives awash with bees that produce over a hundreds kilos of honey every month. This zone is also home to many species of butterfly which fly from one plant species to another, indicating strong ecosystem health and a high biodiversity value. At the end of this section is a dense wall of trees that tower over 50 meters into the sky, the trees shake and monkeys howl, safe in the knowledge that their home is safe, because their human neighbors are supported by Innocent and his team at Ecotrust.

 

Innocent Byamukama is employed Ecotrust as the Rubirizi landscape Programme Assistant.

Senaste nytt