Varför vi behöver investera i naturliga klimatlösningar nu

November 29, 2023

Taking Root är utvecklaren bakom projektet CommuniTree i Nicaragua som vi precis besökt. Inför COP28 som nu börjar har de tagit initiativ tillsammans med oss på ZeroMission och en rad andra partners för att lyfta fram Naturbaserade klimatlösningar (NbS). Här delar vi en artikel skriven av dem, översatt till svenska.

Det finns en växande våg av negativa känslor mot naturbaserade lösningar (NbS). Om denna svallvåg av negativitet fortsätter oförminskad finns det en risk att naturbaserade lösningar förlorar de investeringar som så desperat behövs för att de ska lyckas. Detta skulle vara inget annat än katastrofalt för klimatet, för lokala ekosystem och för de människor som är mest sårbara för effekterna av klimatförändringarna.

 

Detta är inte bara vår åsikt. Fakta finns svart på vitt. Forskning visar att naturbaserade lösningar kan ge upp till 37 % av de utsläppsminskningar som behövs till 2030 för att hålla de globala klimatmålen inom räckhåll. Om detta ska förverkligas behöver investeringarna i NbS fördubblas till 2025, och tredubblas till 2030. Som det ser ut behöver vi mer investeringar i naturbaserade lösningar, inte mindre. Aktiviteter som skogsrestaurering är inte bara “nice to have” – de är väsentliga.

 

Varför blir naturbaserade lösningar ständigt ifrågasatta?

Varför är då naturbaserade lösningar under ofta ifrågasatta? Svaret ligger i den mänskliga tendensen att fokusera på det dåliga, snarare än det goda. Ett av de mest effektiva sätten som NbS har finansierats hittills är genom koldioxidmarknaderna. Under de senaste åren har den frivilliga koldioxidmarknaden upplevt ett enormt inflöde av investeringar, efter att ha hoppat från ett värde på 520 miljoner dollar 2020 till 2 miljarder dollar 2021. Denna snabba tillväxt har lockat till sig större granskning och krav på öppenhet. Det här är bra. Granskning och transparens är precis vad som behövs för att höja ribban för kvalitet så att större effekter kan uppnås.

 

Men genom att placera den frivilliga kolkreditmarknaden (VCM) i rampljuset har det blivit uppenbart att NbS-projekt varierar i typ, omfattning och kvalitet. Det finns initiativ som skapar verkligt meningsfulla effekter till nytta för klimatet, naturen och lokala samhällen. Ändå överskuggas de av de som inte uppfyller de nödvändiga standarderna, vilket får en del intessenter att helt vända sig bort från konceptet med naturbaserade lösningar.

 

Detta är helt fel tillvägagångssätt. Vad samhället istället borde göra är att erkänna dessa högkvalitativa projekt, lära av dem och investera medel så att vi både kan växa och replikera dem. Ytterst ska frågan inte vara om man ska satsa på naturbaserade lösningar. Det borde vara ett otvetydigt “ja”. Frågan borde snarare vara: vilka är de rätta projekten att investera i?

 

Hur ser kvalitetsbaserade naturbaserade lösningar ut?

Det får oss att undersöka kännetecknen för ett högkvalitativt NbS-projekt. Från vår erfarenhet av att utveckla skogsrestaureringsprojekt som CommuniTree vet vi att det först och främst måste finnas ett fokus på att förbättra människors försörjning. När man bygger för sin försörjning får markägare och markförvaltare inte bara incitament att plantera träd, de får också incitament att behålla dessa träd i marken. Det främjar hållbarheten, och därmed framgången, för ett projekt för att lagra in kol i skogen. När man bygger för försörjning är rättvis fördelningsfördelning bara en av komponenterna som måste levereras, tillsammans med mekanismer för att ge värde över tid, vare sig det är genom tillgång till lokala värdekedjor eller globala råvarumarknader.

 

Genom högkvalitativa projekt för att ta binda kol i skogen kan småbrukare som Arminda Troche förbättra sin försörjning genom att plantera träd.

Utöver försörjningen måste skogsrestaureringsinitiativen fungera i naturens tjänst. Det innebär att odla inhemska trädarter, uppmuntra naturlig föryngring och noggrant välja mark som är lämplig för restaurering. Insatser bör baseras på robusta vetenskapsbaserade kolprognoser, och framstegen bör regelbundet övervakas och rapporteras så att resultaten kan spåras på ett transparent sätt. Tredjepartsvalidering och verifiering ger ytterligare bekräftelse på ett projekts legitimitet.

 

Sedan är det frågan om variation. Skogsavverkningsprojekt arbetar med människor och natur. Träd kommer att dö. På vissa landytor kommer träden inte att växa som avsett. Markägare kommer att lämna projektet. Sådana situationer är helt normala och utgör inte “misslyckanden”. Det som är viktigt är att projektdesignen tar hänsyn till dessa scenarier för att säkerställa att de utlovade effekterna av projektet realiseras.

 

NbS-projekt som levererar på dessa kvalitetsstämplar uppnår så mycket mer än koldioxidpåverkan. Ja, att ta bort kol från atmosfären är ett viktigt resultat. Men genom att investera i naturbaserade lösningar som skogsrestaurering bidrar finansiärer och investerare också till en rad socioekonomiska och miljömässiga effekter i samhällen och landskap som ofta är mest sårbara för effekterna av klimatkrisen. Detta inkluderar restaurering av ekosystem, förbättrad vattensäkerhet, skapande av jobb och främjande av biologisk mångfald.

 

På bilden: CommuniTree-bonden Ernesto Cedeño Mendoza bredvid sin brunn, som han säger var “alltid torr” innan han gick med i programmet.

 

 

Hur finansierar vi NbS för att skala upp den positiva påverkan?

Efter att ha satt standarden för kvalitet är nästa steg att identifiera de initiativ som uppfyller denna standard och förse dem med nödvändig finansiering för att underlätta tillväxt och förstärka deras effekt. Det finns olika finansieringsmekanismer tillgängliga, där koldioxidfinansiering är ett av de mest lönsamma alternativen. Men att skapa kolavlägsnande och minskningar av hög kvalitet genom naturbaserade lösningar beror på förhandsfinansiering, vare sig det är genom initial investering eller köp av förhands- (Ex Ante) eller terminsorderkrediter (Ex Post).

 

På bilden: Taking Roots återförsäljare på ett besök på CommuniTree. Köpet av CommuniTrees förhandskrediter (Ex Ante) för kolinlagring hjälper till att finansiera skogsrestaurering över hela Nicaragua.

 

Ex ante krediter representerar en kolinlagring som kommer att äga rum i framtiden. De ses ofta som mindre värda än efterhandskrediter, där borttagandet redan har skett. Men enbart försäljning och köp av efterhandskrediter kommer inte att möjliggöra att klimatmålen uppnås av en enkel anledning: projektekonomi.

 

Ta till exempel ett skogsrestaureringsprojekt. Beroende på sammanhanget kan det ta 20+ år innan målen för kolbindning uppnås fullt ut. Under tiden måste projektutvecklare stå för kostnaderna för att etablera ett projekt, sköta verksamheten och ge värde till dem som implementerar klimatlösningar på lokal nivå. Projekt behöver stöd från företag och investerare för att täcka dessa förskottskostnader för att helt kunna engagera sig i lokalsamhället under långa tid. Om detta stöd går förlorat kommer det inte att finnas tillräckligt med pengar för att plantera träd och samhällen kan komma att se NbS som ännu ett misslyckat löfte om ekonomiskt välstånd. Så om vi inte investerar i att plantera träd nu, förlorar vi en lösning med hög potential för att ta itu med klimatet och krisen för biologisk mångfald.

 

På bilden: En skog som planterats genom CommuniTree Carbon Program. De effekter som skapas är helt additionella: de skulle inte ha inträffat utan förhandsfinansiering.

 

Investera i högkvalitativa projekt för meningsfulla effekter

Forskning visar att företag som engagerar sig på kolkreditmarknaden reducerar utsläppen i sin egen verksamhet dubbelt så snabbt från år till år jämfört med andra. De som använder högre kvalitet och dyrare krediter har bättre utsläppsprestanda. Det finns därför ett tydligt samband mellan investeringar, kvalitet och effekt. Denna verklighet bör inte förbises när vi utforskar den frivilliga kolkreditmarknaden. Tidsfönstret för att att mildra de värsta effekterna av klimatkrisen och återställa naturen har minskat. Naturbaserade lösningar kan binda kol, återställa ekosystem och förbättra försörjningen lokalt. Dessa lösningar är tillgängliga för oss nu, med enorm potential för att skala upp. Om vi ska säkra en positiv framtid för naturen måste stödet stärkas för NbS och det stödet måste ges med omedelbar verkan, till gagn för oss alla.

 

Artikeln i original publicerad av Taking Root

Senaste nytt