Effektiva spisar med digital teknik i Zambia – Emerging Cookstoves

January 29, 2024

Här säkerställer digital teknik beräkningen av klimatnyttan av varje enskild spis vilket gör att det här projektet sticker ut. Projektet syftar till att minska användningen av kol och fotogen vid matlagning vilket leder till minskad avskogning. Samtidigt förbättras användarnas inomhusklimat, tidsåtgången minskas och kostnaderna minskas.

Ca 2,6 miljarder människor använder kol eller andra fossila källor för sin matlagning. Det handlar oftast om områden på jorden som präglas av enkla levnadsförhållanden och ligger bortom elnät. Modernare spisar som är energieffektiva, billiga och enkla att använda är en lösning.

 

Emerging Cooking Solutions grundades med ambitionen att ersätta träkol med pellets. Med sin effektiva spis SupaMoto har användaren möjlighet att få en spis och gratis hemleverans av pellets genom abonnemang. Att använda pellets kostar ungefär hälften av vad träkol kostar, spisarna är mycket snabbare och effektivare och inomhusmiljön blir avsevärt bättre.

 

Avskogning är tyvärr vanligt i de områden där man primärt använder ved eller träkol för sin vardagliga matlagning. De pellets som används ihop med SupaMoto är lokalt producerade av restprodukter och driver inte avskogning. De klimatmässiga fördelarna är därför minskade växthusgasutsläpp och minskad avskogning.

 

 

Själva matlagningen går med dessa spisar mycket snabbaren än med ved eller träkol. Spisarna blir snabbt varma och på det sättet frigörs mycket tid som kan användas på annat sätt, t ex utbildning eller arbete eller annan produktiv utveckling. Hälsovinsterna blir också stora då användarna slipper andas in giftiga rökgaser under lång tid och på daglig basis.

 

Spisarna har börjat lanseras i Zambia med ambitionen att kunna expandera projektet till andra områden där det finns behov och möjlighet att på ett hållbart sätt producera pellets. Modellen för distribution bygger på att användaren abonnerar på säckar av pellets som motsvarar deras månatliga åtgång. Säckarna distribueras kostnadsfritt och själva spisen är kostnadsfri. Tröskeln för att gå ifrån träkol och börja använda spisen är därmed mycket lägre än om den behöver köpas. Eftersom dessa pellets dessutom är billigare att använda än andra energislag, såväl träkol som t ex fotogen, så är detta en lösning som både gynnar användaren och klimatet.

 

 

Att klimatnyttan kan mätas med hög exakthet tack vare digital teknik gör detta projekt unikt i sitt slag

 

Det som gör detta projekt verkligen unikt är hur klimatnyttan spåras och registreras. Varje spis är ansluten till internet och varje användning av spisen mäts. Alla inköp av pellets registreras också då köpen sker via en mobilapp. Med primärdata både för användning och inköp så innebär det att mängden utsläpp, omräknat i koldioxidkrediter är mycket mer exakt och kan beräknas utifrån primärdata snarare än antaganden. Medan metoden för projektet är baserad på de etablerade grundstenarna i Gold Standard, är mätningen av klimatnyttan avsevärt förbättrad.

 

Eftersom spisaktiviteten och pelletsinköpen spåras kan de registreras på en digital blockchain-plattform, vilket innebär att klimatnyttan är spårbar, helt transparent och ej manipulerbar. Dessutom, istället för att bara köpa koldioxidkrediter, ger detta projekt också i princip vem som helst som vill stötta projektet möjlighet att köpa eller hyra en spis, eller åtminstone en digital tvilling av den. Prestandan för den spisen kan spåras på den digitala plattformen så att du kan se hur mycket den minskar utsläppen under veckor, månader och år!

 

Vi har ett flertal olika spisprojekt och här kan du läsa om skillnaderna mellan tre olika kategorier.

 

 

 

Senaste nytt